Зразок договору

Ця стаття є на сайті лише в українському варіанті

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ
про надання освітніх послуг №__________

м. Харків                                                                                                                                                         «    » __________     20__    р.

Приватний навчальний заклад «Харківська загальноосвітня онлайн-школа І-ІІІ ступенів «Альтернатива» Харківської області» (далі – Заклад освіти) в особі директора Шпака Андрія Петровича, який діє на підставі Статуту Закладу освіти (далі – Виконавець-1), Товариство з обмеженою відповідальністю «Онлайн-центр «Альтернатива»» (далі – Товариство) в особі директора Зарицького Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту Товариства (далі – Виконавець-2),  та ПІБ клієнта (далі – Замовник) з метою отримання освітніх послуг ПІБ учня (далі – Одержувач), уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець-1 бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу з  навчання Одержувача.

1.2. Виконавець-1 надає освітню послугу згідно з навчальними програмами повної загальної середньої освіти, передбаченої змістом основних навчальних програм, з використанням дистанційних освітніх технологій на сайті /, безпосередньо за місцем проживання або тимчасового перебування Одержувача.

1.3. Виконавець-2 бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати доступ Одержувачу до його облікового запису на сайті / (далі – доступ до сайту /) та забезпечити йому технічну підтримку та обслуговування функціонування облікового запису Одержувача на вказаному сайті.

2. Обов’язки та права виконавців

2.1. Виконавець-1 зобов’язаний:

2.1.1. надати Одержувачу освітню послугу на рівні стандартів повної загальної середньої освіти;

2.1.2. забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;

2.1.3. інформувати Замовника та Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги;

2.1.4. видати Одержувачу документ про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;

2.1.5. у разі дострокового припинення дії Договору повернути частину коштів, яка не була використана на надання освітньої послуги. Грошові кошти повертаються Замовнику згідно з діючим законодавством України (шляхом перерахування Виконавцем-1 відповідної суми на поточний рахунок Замовника). Грошові кошти повертаються Замовнику після надання ним належним чином оформленої заяви протягом місяця з моменту подання заяви.

2.2. Виконавець-1 має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором, та зупиняти надання освітньої послуги у разі несвоєчасної сплати Замовником.

2.3. Виконавець-2 зобов’язаний:

2.3.1. надати Одержувачу доступ до необхідних для отримання освітньої послуги матеріалів на сайті /;

2.3.2. забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;

2.3.3. у разі дострокового припинення дії Договору повернути частину коштів, яка не була використана на надання доступу до сайту /. Грошові кошти повертаються Замовнику згідно з діючим законодавством України (шляхом перерахування Виконавцем-2 відповідної суми на поточний рахунок Замовника). Грошові кошти повертаються Замовнику після надання ним належним чином оформленої заяви протягом місяця з моменту подання заяви.

2.4. Виконавець-2 має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за доступ до користування сайтом / в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором, та зупиняти надання доступу до користування сайтом / у разі несвоєчасної сплати Замовником.

3. Обов’язки та права замовника

3.1. Протягом усього періоду навчання відповідальність за життя та здоров’я Одержувача несе Замовник.

3.2. Витрати на організацію і забезпечення участі Одержувача у проміжних контролях (у разі необхідності) та інших передбачених законодавством підсумкових атестаціях покладаються на Замовника.

3.3. Забезпечення аутентифікації Одержувача під час проведення контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Закладу освіти дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, покладається на Замовника.

3.4. Замовник зобов’язаний:

3.4.1. своєчасно вносити плату за освітню послугу та за доступ до сайту / в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором та додатковими угодами до цього Договору;

3.4.2. дотримуватися умов та вимог цього Договору упродовж його терміну дії;

3.4.3. у ході отримання освітніх послуг Одержувачем контролювати виконання ним законних вимог персоналу Виконавця-1 та Виконавця-2;

3.4.4. не розголошувати третім особам дані доступу до особистого кабінету Одержувача на сайті / (логін та пароль) та контролювати не розголошення цих даних від Одержувача. Допускається передача даних доступу до особистого кабінету Одержувача тільки його батькам або особам, що їх замінюють.

3.5. Замовник має право вимагати від Виконавця-1:

3.5.1. надання освітньої послуги Одержувачу на рівні стандартів повної загальної середньої освіти;

3.5.2. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;

3.5.3. видачі Одержувачу документа про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;

3.5.4. інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

3.6. Замовник має право вимагати від Виконавця-2:

3.6.1. надання доступу до сайту /;

3.6.2. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;

4. Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків

4.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець-1 та Виконавець-2 мають право змінювати розмір плати за навчання. Зміна вартості освітньої послуги проводиться шляхом укладання додаткової угоди до Договору, що буде його невід’ємною частиною.

4.2. У Закладі освіти та Товаристві передбачено знижку у розмірі 50% для Одержувачів освітніх послуг наступних категорій: інваліди 1, 2 та 3 групи; учні, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або переселилися з неї; спортсмени зі званнями кандидат у майстри спорту або майстра спорту; діти з багатодітних сімей; діти військовослужбовців; призери всеукраїнського та міжнародного етапу предметних олімпіад та всеукраїнського етапу конкурсу-захисту робіт МАН; діти з неповних сімей; діти-сироти. Якщо Одержувач належить одразу до декількох зазначених категорій, знижки не додаються. Знижки Одержувачам послуг надаються на підставі розгляду письмового звернення Замовника до адміністрації Виконавця-1 та Виконавця-2 і надання документів, що підтверджують їхню належність до вказаних категорій.

4.3. Повна вартість освітньої послуги з користуванням доступом до сайту / за кожен місяць навчання становить 1200 гривень, з них:

- вартість надання освітньої послуги за кожен місяць навчання становить 600 гривень;

- вартість надання доступу до сайту / за кожен місяць користування становить 600 гривень.

У разі наявності знижки вартість освітньої послуги з користуванням доступом до сайту / за кожен місяць навчання становить 600 гривень, з них:

- вартість надання освітньої послуги за кожен місяць навчання становить 300 гривень;

- вартість надання доступу до сайту / за кожен місяць користування становить 300 гривень.

Відмітка про наявність знижки 50%: ___ (вказати «так» чи «ні»).

4.4. Загальна вартість освітньої послуги з користуванням доступом до сайту / за весь строк навчання становить Сума гривень:

- грошова сума у розмірі Сума гривень сплачується Замовником Виконавцю-1 за надання освітньої послуги;

- грошова сума у розмірі Сума гривень сплачується Замовником Виконавцю-2 за надання доступу до сайту /.

4.5. Замовник вносить плату безготівково у розмірі загальної вартості надання освітньої послуги та надання доступу до сайту /, або частинами, але у розмірах не менше ніж вартість кожної з послуг за місяць.

4.6. Замовник вносить плату наперед до початку періоду навчання, який ще не сплачено за цим Договором.

4.7. Місяцем, що підлягає оплаті, вважається календарний місяць, незалежно від кількості вихідних та святкових днів. Те ж саме стосується інших можливих періодів розрахунків за освітню послугу.

4.8. Оскільки відповідно до змісту цього Договору надання освітньої послуги Виконавцем-1 та надання доступу до сайту / Виконавцем-2 неможливі одне без одного, то у разі несплати Замовником хоча б однієї з вказаних послуг надання обох послуг стає неможливим.

4.9. При затриманні плати більше ніж на 1 день без поважних причин, Виконавець-1 та Виконавець-2 залишають за собою право відмовити в наданні освітніх послуг та в наданні доступу до сайту / Замовнику, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем-1 та Виконавцем-2.

4.10. Оплата, внесена Замовником за освітні послуги або за надання доступу до сайту /, у разі одностороннього припинення Договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника послуг Виконавцем-1 та Виконавцем-2 не повертається.

4.11. Оплата освітніх послуг Виконавцю-1 та оплата доступу до сайту / Виконавцю-2, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем-1 та Виконавцем-2, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки Виконавця-1 та Виконавця-2 (окремо) або за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця-2 (/) з використанням сервісу електронних платежів «Liqpay».

5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Договором.

5.2. За несвоєчасну оплату освітніх послуг Виконавець-1 та Виконавець-2 мають право вимагати від Замовника сплату пені в розмірі 5% несплаченої суми за кожний день прострочення.

5.3. У разі невнесення плати за надання освітньої послуги за цим Договором більше, ніж двічі протягом його дії, сторони вирішують питання про стягнення суми заборгованості та продовження навчання Одержувача шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди у переговорах, питання про стягнення заборгованості вирішується в судовому порядку у відповідності до діючого законодавства України.

5.4. У разі дострокового розірвання Договору внаслідок порушення Виконавцем-1 або Виконавцем-2 договірних зобов’язань або з ініціативи Замовника, у разі відрахування Одержувача освітньої послуги кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги та за надання доступу до сайту /, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання Договору.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком непереборної сили: землетруси, урагани, повені, пожежі, масові захворювання інші катастрофи і стихійне лихо (форс-мажор), військові дії, дії (акти) органів державної влади і управління, страйки й інші обставини, що не залежать від волі Сторін.

6.2. При настанні обставин непереборної сили, а також про момент їх припинення, Сторона, у якої виникли обставини непереборної сили, повинна сповістити  про них в письмовому вигляді інші Сторони, але не пізніше 3-х (трьох) днів з моменту початку обставин непереборної сили. У разі настання форс-мажорних обставин, термін виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором відкладається пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. У будь-якому випадку обставини форс-мажору повинні підтверджуватись відповідними документами, а також іншими уповноваженими державними органами.

6.3. Якщо форс-мажорні обставини і їх наслідки продовжують діяти більш 20-ти днів, або будуть діяти більше за цей термін, Сторони в можливо короткий термін проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання Договору і досягнення відповідної домовленості. У такому випадку Сторони приймають заходи щодо проведення взаєморозрахунків.

7. Розірвання договору

7.1. Строк дії Договору з дати його підписання по 30 червня 2020 р., до повного виконання умов Договору. Строк дії Договору може бути змінений при складанні відповідної додаткової угоди.

7.2. Договір може бути розірваний:

7.2.1. за згодою сторін;

7.2.2. у разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору;

7.2.3. у разі відрахування з Закладу освіти одержувача згідно із законодавством України; у випадках, передбачених внутрішніми документами Виконавця-1, в тому числі здійснення Одержувачем грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій; наявності в Одержувача (за результатами річного оцінювання) початкового рівня досягнень хоча б з одного предмета; систематичного пропуску занять без поважних причин;

7.2.4. за рішенням суду або в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов Договору.

8. Прикінцеві положення

8.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та внесення оплати.

8.2. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для сторін і можуть бути змінені чи доповнені за згодою Сторін з обов’язковим складанням письмової додаткової угоди.

8.3. Жодна Сторона не має права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди другої Сторони.

8.4. Цей Договір складено у трьох оригінальних автентичних примірниках українською мовою, по одному для кожної сторони.

8.5. Додаткові угоди до Договору є його невід’ємними частками і набирають дію з моменту підписання Сторонами.

9. Місцезнаходження та реквізити сторін:

Виконавець-1 Замовник
ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ОНЛАЙН-ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «АЛЬТЕРНАТИВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, офіс 816А.
Код ЄДРПОУ – 40681167, 
р/р UA863515330000026005052220874, 
банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533
 
М.П.   ________________    /А.П. Шпак/
             
(підпис)
________________    /                                       /
         
  (підпис)
 
Виконавець-2  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНЛАЙН-ЦЕНТР «АЛЬТЕРНАТИВА»
Юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, 18.
Код ЄДРПОУ – 40522186,
р/р UA553515330000026004052227577,
банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533

 
М.П.   ________________    /О.М. Зарицький/
             
(підпис)
 


__________
Примітка. Замовником може бути фізична особа віком від 18 років, яка замовляє освітню послугу для себе як для Одержувача.