Публичная информация

Ця стаття є на сайті лише в українському варіанті

Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти, заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до інформації та документів, що зазначені у вказаній статті. Приватний навчальний заклад «Харківська загальноосвітня онлайн-школа І-ІІІ ступенів «Альтернатива» Харківської області» (далі – Заклад освіти) надає доступ (в межах компетенції) до зазначеної інформації.

Статут Закладу освіти

Статут Закладу освіти розміщено у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Згідно із пунктом 5 статті 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) ліцензією є запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Згідно з пунктом 11 статті 1 Закону видача ліцензії – внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Відповідно до статті 43 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» органом ліцензування щодо освітньої діяльності закладів освіти є обласні державні адміністрації. Розпорядження першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації від 08 вересня 2017 року № 434 «Про видачу ліцензії» розміщено на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації.

Структура та органи управління Закладу освіти

Кадровий склад Закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» Заклад освіти забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого Засновником.

Фахова освіта педагогічних працівників відповідає навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються. Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліні) визначена його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію. Кожен працівник Закладу освіти має особисту медичну книжку та проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди.

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності:

Показник Кількість
Педагогічні працівники (усього) 13
Мають відповідну освіту 13
Керівний склад 1
Мають кваліфікаційну категорію:
- спеціаліст вищої категорії
- спеціаліст першої категорії
- спеціаліст другої категорії
- спеціаліст

2
0
2
10
Мають науковий ступінь:
кандидат наук

2

Територія обслуговування, закріплена за Закладом освіти його Засновником

Відповідно до пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» порядок зарахування учнів до приватного закладу визначається керівником закладу і затверджується його Засновником. Так, відповідно до пункту 5.5. Статуту Закладу освіти здобуття загальної середньої освіти в Закладі освіти не обмежується віком; учні зараховуються до Закладу освіти незалежно від місця проживання.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Закладі освіти

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 № 986 «Про впровадження інформаційної системи управління освітою» у загальноосвітніх навчальних закладах запроваджено інформаційну систему управління освітою, де розміщено інформацію щодо ліцензованого обсягу та кількості осіб, які навчаються у Закладі освіти.

Мова (мови) освітнього процесу

У 2017/2018 навчальному році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи» (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015), наказу Міністерства освіти і науки України  № 409 від 03.04.2012 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» (зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664, наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015), наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834  «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» (зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015); робочого навчального плану у Закладі запроваджено українську та російську мови навчання, але у 2017/2018 навчальному році набір проводиться лише до класів з українською мовою навчання.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Інформацію щодо наявності вакантних посад розміщено у розділі «Вакансії» на сайті Закладу освіти. Конкурс на заміщення вакантних посад може проводитись за рішенням Засновника Закладу освіти.

Матеріально-технічне забезпечення Закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» Заклад освіти для виконання державного стандарту освіти забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення освітнього процесу та відповідає державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Майно Закладу освіти перебуває у користуванні на правах оренди (майнового найму). Строк дії договору оренди майна (майнового найму) укладено на строк, що відповідає строку провадження освітньої діяльності за освітніми рівнями.

Правила прийому до Закладу освіти

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 369 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 р. за № 416/30284 правила прийому до Закладу освіти розміщено на сайті у розділі "Вступити до школи":
-
дистанційна форма навчання;
-
екстернат на форма навчання.

Розмір плати за навчання здобувачів освіти

Розмір плати за навчання розміщено у розділі "Ціни на навчання" на сайті Закладу освіти.

Публічні кошти закладу освіти

Заклади освіти не отримує публічні кошти, тому кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством не оприлюднюється.

 

Наказ ПНЗ "Онлайн-школа "Альтернатива" від 03.06.2019 №224-у_Про зарахування учнів до 1-го класу.

Протокол засідання педагогічної ради ПНЗ "Онлайн-школа "Альтернатива" про переведення учнів до наступного класу_9 клас.

Витяг з протоколу засідання педагогічної ради ПНЗ "Онлайн-школа "Альтернатива" про переведення учнів до наступного класу_1-8_10 класи.

Тест на робота?

Я робот!