Договір публічної оферти про надання консультаційних послуг

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання консультаційних послуг

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від консультаційних послуг Вашої дитини у ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива», або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. (068) 057-29-02, (073) 023-82-29.

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з всіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива», надалі – «Надавач консультаційних послуг», про надання послуг з консультування у сфері шкільної та позашкільної освіти з використанням дистанційних освітніх технологій в ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива» на визначених Договором умовах, згідно обраному переліку консультаційних послуг, вказаних у Тарифах на консультаційні послуги (Додаток № 1).

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

Договір про надання консультаційних послуг у сфері шкільної та позашкільної освіти в ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива» з Додатком до нього (далі – «Договір») є офіційною публічною офертою cуб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива», адресованою фізичним особам (далі – «Користувач послуг»).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:

2.1. Під терміном «Користувач послуг» розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю або законним опікуном (представником) дитини, або сама особа, яка буде отримувати конкретні послуги з консультування у сфері шкільної освіти в ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива».

2.2. Надалі по тексту Договору Надавач консультаційних послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона». 

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива» консультаційних послуг у сфері шкільної освіти або у сфері позашкільної освіти з використанням дистанційних освітніх технологій Користувачу згідно обраного переліку консультаційних послуг, вказаного у Тарифах на консультаційні послуги, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Надавачем консультаційних послуг і Користувачем  послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень, згідно обраному переліку консультаційних послуг, вказаних у Тарифах на консультаційні послуги, які автоматично є Додатком № 1 до даного Договору (ч. 2 ст. 642 ЦКУ). 

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на сайті Надавача консультаційних послуг шляхом виконання наступних дій:

- реєстрація на сайті Надавача консультаційних послуг https://online-shkola.com.ua/ та обрання необхідного курсу, класу та предметів;

- оплата Користувачем, або іншою особою послуг Надавача консультаційних послуг згідно встановленого цим Договором порядку і Тарифів на консультаційні послуги, надалі – «Тарифи» (Додаток № 1).

Вказані дії, виконані Користувачем, свідчать про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Термін акцепту не обмежений.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається здійсненням оплати Користувачем консультаційних послуг і діє протягом усього терміну отримання консультаційних послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.7. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:

- у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання консультаційних послуг;

- визнає безумовну професійну придатність персоналу ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива», правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

5.1. Консультаційні послуги надаються Користувачеві послуг на попередній платній основі, відповідно до Тарифів, вказаних на сайті Надавача консультаційних послуг за адресою https://online-shkola.com.ua/ та у Додатку №1 до Договору.

5.2. В ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива» встановлений безповоротний щомісячний внесок або внесок за певний термін отримання консультаційних послуг в залежності від обраного Користувачем курсу. Розмір внеску та термін отримання консультаційних послуг  надається у Тарифах на консультаційні послуги та залежить від обраного Користувачем курсу.

5.3. Оплата за надання консультаційних послуг здійснюється наперед, в розмірі, що вказана в Тарифах. Користувач вносить плату повністю. За потребою Користувача оплата може здійснюватися частинами у декілька етапів. На термін отримання консультаційних послуг, що підлягає оплаті, не впливає кількість вихідних та святкових днів.

5.4. При затриманні плати більше ніж на 1 день без поважних причин, Надавач залишає за собою право відмовити в наданні консультаційних послуг Користувачу, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед Надавачем консультаційних послуг.

5.5. Оплата, внесена Користувачем за консультаційні послуги, у разі одностороннього припинення договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Користувача послуг Надавачем не повертається.

5.6. Оплата консультаційних послуг Надавачу, а також інших фінансових зобов’язань Користувача перед Надавачем консультаційних послуг, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок або за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/.

6. Права та обов’язки Надавача консультаційних послуг

6.1. Надавач консультаційних послуг зобов’язаний:

6.1.1. Організувати діяльність з консультування дитини відповідно до її віку та потреб.

6.1.2. Здійснювати надання консультаційних послуг із застосуванням індивідуального підходу до дитини.

6.1.3. Використовувати сучасні педагогічні технології.

6.2. Надавач консультаційних послуг має право:

6.2.1. Здійснювати заміну консультантів та корегувати розклад проведення консультацій.

6.2.2. Призупинити надання консультаційних послуг при несвоєчасному виконанні Користувачем своїх фінансових зобов’язань перед Надавачем.

6.2.3. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення Користувачу. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Користувача;

7. Права та обов'язки Користувача послуг

7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов'язаний:

7.1.1. Упродовж усього періоду користування консультаційними послугами дотримуватися умов та вимог цього Договору та Додатку до нього.

7.1.2. У ході отримання консультаційних послуг виконувати законні вимоги персоналу Надавача консультаційних послуг і умов цього Договору.

7.1.3. Не розголошувати третім особам дані доступу до свого особистого кабінету на сайті https://online-shkola.com.ua/ (логін та пароль). Допускається передача даних доступу до свого особистого кабінету тільки батькам або особам, що їх замінюють, дитини, що займається на сайті https://online-shkola.com.ua/.

7.2. Користувач послуг має право:

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.

7.2.2. Вимагати від Надавача виконання вимог даного Договору.

7.2.3. Обирати, з запропонованих Надавачем, додаткові послуги.

7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами надання консультаційних послуг ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива».

8. Відповідальність сторін

8.1. Надавач консультаційних послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Законах України.

8.2. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

8.4. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач консультаційних послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі .

9. Розірвання Договору

9.1. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.1.1. При прийняті Користувачем послуг рішення про відмову від отримання освітніх послуг Надавача консультаційних послуг            .

9.1.2. При прийняті Надавачем консультаційних послуг відповідного рішення на підставі невиконання «Користувачем» своїх зобов'язань.

9.1.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10. Вирішення суперечок

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення одної з Сторін до другої.

10.2. Надавач консультаційних послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь. 

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Надавача консультаційних послуг.

11. Інші положення

11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами діючого законодавства України.

11.3. Надавач консультаційних послуг за цим договором є: ТОВ «Онлайн-центр «Альтернатива».

11.4. Адреса Надавача консультаційних послуг за цим договором є: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 18, к. 816А. Контактні телефони: (068) 057-29-02 (073) 023-82-29.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ НАДАВАЧА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ТОВ «ОНЛАЙН-ЦЕНТР «АЛЬТЕРНАТИВА»
Юридична адреса: м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 18
Код ЄДРПОУ – 40522186, 
р/р UA113348510000000026007106912,
Банк одержувача: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

 

Додаток № 1 до договору Публічної оферти
(Договір  Публічної оферти розташований 
на сайті:
https://online-shkola.com.ua/)

ТАРИФИ НА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

1. Курси «Консультування з основних предметів шкільної програми відповідного класу» або «Консультування з трьох обраних предметів шкільної програми відповідного класу (за вибором)»

Консультування з основних предметів шкільної програми відповідного класу Консультування з трьох обраних предметів шкільної програми відповідного класу (за вибором)

 

1 клас

Українська мова. Навчання грамоти Українська мова. Навчання грамоти
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Математика Математика
Я досліджую світ Я досліджую світ
Інтегрований курс мистецтво* Інтегрований курс мистецтво*
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

 

2 клас

Українська мова Українська мова
Літературне читання Літературне читання
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Математика Математика
Інформатика Інформатика
Я досліджую світ Я досліджую світ
Інтегрований курс мистецтво* Інтегрований курс мистецтво*
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

 

3 клас

Українська мова Українська мова
Літературне читання Літературне читання
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Математика Математика
Інформатика Інформатика
Я досліджую світ Я досліджую світ
Інтегрований курс мистецтво* Інтегрований курс мистецтво*
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

 

4 клас

Українська мова Українська мова
Літературне читання Літературне читання
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Математика Математика
Інформатика Інформатика
Я досліджую світ Я досліджую світ
Інтегрований курс мистецтво* Інтегрований курс мистецтво*
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

 

5 клас

Українська мова Українська мова
Українська література Українська література
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Зарубіжна література Зарубіжна література
Вступ до історії України та громадянської освіти Вступ до історії України та громадянської освіти
Математика Математика
Пізнаємо природу Пізнаємо природу
Інформатика Інформатика
Здоров'я, безпека та добробут Здоров'я, безпека та добробут
Технології Технології
Мистецтво Мистецтво
Фізична культура Фізична культура
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

 

6 клас

Українська мова Українська мова
Українська література Українська література
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Зарубіжна література Зарубіжна література
Історія України. Всесвітня історія Історія України. Всесвітня історія
Математика Математика
Пізнаємо природу Пізнаємо природу
Географія Географія
Інформатика Інформатика
Здоров'я, безпека та добробут Здоров'я, безпека та добробут
Технології Технології
Мистецтво Мистецтво
Фізична культура Фізична культура
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

 

7 клас

Українська мова Українська мова
Українська література Українська література
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Зарубіжна література Зарубіжна література
Історія України Історія України
Всесвітня історія Всесвітня історія
Алгебра Алгебра
Геометрія Геометрія
Біологія Біологія
Географія Географія
Фізика Фізика
Хімія Хімія
Інформатика Інформатика
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

 

8 клас

Українська мова Українська мова
Українська література Українська література
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Зарубіжна література Зарубіжна література
Історія України Історія України
Всесвітня історія Всесвітня історія
Алгебра Алгебра
Геометрія Геометрія
Біологія Біологія
Географія Географія
Фізика Фізика
Хімія Хімія
Інформатика Інформатика
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

 

9 клас

Українська мова Українська мова
Українська література Українська література
Зарубіжна література Зарубіжна література
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Алгебра Алгебра
Геометрія Геометрія
Інформатика Інформатика
Історія України Історія України
Всесвітня історія Всесвітня історія
Правознавство* Правознавство*
Географія Географія
Біологія Біологія
Фізика Фізика
Хімія Хімія
Мистецтво* Мистецтво*
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

 

10 клас

Українська мова Українська мова
Українська література Українська література
Зарубіжна література Зарубіжна література
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Алгебра і початки аналізу Алгебра і початки аналізу
Геометрія Геометрія
Інформатика Інформатика
Історія України Історія України
Всесвітня історія Всесвітня історія
Громадянська освіта* Громадянська освіта*
Географія Географія
Біологія Біологія
Фізика Фізика
Хімія Хімія
Мистецтво* Мистецтво*
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

 

11 клас

Українська мова Українська мова
Українська література Українська література
Зарубіжна література Зарубіжна література
Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (англійська)
Алгебра і початки аналізу Алгебра і початки аналізу
Геометрія Геометрія
Інформатика Інформатика
Історія України Історія України
Всесвітня історія Всесвітня історія
Біологія Біологія
Географія Географія
Мистецтво* Мистецтво*
Фізика Фізика
Хімія Хімія
920,25 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 460,12 грн./міс. при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 450 грн./міс. при сплаті будь-яким іншим способом (за 3 обраних предмета серед вказаних)

*Примітка. Предмети можуть викладатися у більш стислому вигляді порівняно із іншими вказаними предметами. Наприклад, матеріали уроків можуть бути без відеоуроків або без перевірочних робіт.

 

2. Курс «Цікаві канікули»

 

5-9 класи

Англійська
Комп’ютерний дизайн
Цікава наука
Хенд-мейд
Пізнавальна математика
Журналістика
357,87 грн. за 35 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 350 грн за 35 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети)

 

3. Курс «Підготовка до ДПА»

 

4 класи

 

9 класи

Українська мова Українська мова
Математика Математика
- Історія України
613,5 грн. за 125 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 600 грн. за 125 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети) 613,5 грн. за 125 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 600 грн. за 125 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети)

 

4. Курс «Підготовка до ЗНО з української мови та літератури»

 

10-11 класи

Українська мова
Українська література
920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом (за усі вказані предмети)

 

5. Курс «Підготовка до ЗНО з історії України»

 

10-11 класи

Історія України
920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

6. Курс «Підготовка до ЗНО з англійської мови»

 

10-11 класи

Англійська мова
920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

7. Курс «Підготовка до ЗНО з географії»

 

10-11 класи

Географія
920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

8. Курс «Підготовка до ЗНО з біології»

 

10-11 класи

Біологія
920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

9. Курс «Підготовка до ЗНО з математики»

 

10-11 класи

Математика
920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

10. Курс «Ділова українська мова»

 

9-10 класи

Ділова українська мова
409 грн. за 45 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 400 грн. за 45 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

11. Курс «Російська мова»

 

5 класи

 

6 класи

 

7 класи

Російська мова Російська мова Російська мова
920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом 920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом 920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

8 класи

 

9 класи

 
Російська мова Російська мова  
920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом 920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом  

 

12. Курс «Мікробіологія»

 

9-11 класи

Мікробіологія
613,5 грн. за 210 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 600 грн. за 210 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

13. Курс «Підготовка до ЗНО з фізики»

 

10-11 класи

Фізика
920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

14. Курс «Підготовка до ЗНО з хімії»

 

10-11 класи

Хімія
920,25 грн. за 273 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 грн. за 273 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

15. Курс «Абетка харчування (1-2 клас)»

 

1-2 класи

Абетка харчування
409 грн. за 90 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 400 грн. за 90 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

16. Курс «Абетка харчування (3-4 клас)»

 

3-4 класи

Абетка харчування
409 грн. за 90 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 400 грн. за 90 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

17. Курс «Програмуємо в Scratch»

 

5-6 класи

Програмуємо в Scratch
511,25 грн. за 170 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 500 грн. за 170 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

18. Курс «Хімія Землі»

 

6-7 класи

Хімія Землі
409 грн. за 100 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 400 грн. за 100 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

19. Курс «Харківщинознавство»

 

7-9 класи

Харківщинознавство
613,50 грн. за 230 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 600 грн. за 230 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

20. Курс «Історія світового кінематографа»

 

9-11 класи

Історія світового кінематографа
511,25 грн. за 140 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 500 грн. за 140 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

21. Курс «Цікава психологія»

 

10-11 класи

Цікава психологія
511,25 грн. за 140 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 500 грн. за 140 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

22. Курс «Політична географія»

 

9-10 класи

Політична географія
511,25 грн. за 140 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 500 грн. за 140 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

23. Курс «Світ дитячої книжки»

 

2-4 класи

Світ дитячої книжки
511,25 грн. за 150 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 500 грн. за 150 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

24. Курс «Історія піратства»

 

7-9 класи

Історія піратства
511,25 грн. за 160 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 500 грн. за 160 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

25. Курс «Астрономія»

 

10-11 класи

Астрономія
613,50 грн. за 240 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 600 грн. за 240 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

26. Курс «Етика»

 

5-6 класи

Етика
613,50 грн. за 190 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 600 грн. за 190 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

27. Курс «Soft Skills – навички XXI століття»

 

3-4 класи

Soft Skills – навички XXI століття
511,25 грн. за 140 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 500 грн. за 140 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

28. Курс «Статева освіта»

 

10-11 класи

Статева освіта
511,25 грн. за 140 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 500 грн. за 140 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

29. Курс «Основи кібербезпеки»

 

5-7 класи

Основи кібербезпеки
409 грн. за 70 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 400 грн. за 70 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

30. Курс «Радіохімія: радіоактивність та ядерні секрети хімії»

 

10-11 класи

Радіохімія: радіоактивність та ядерні секрети хімії
409 грн. за 70 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 400 грн. за 70 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

31. Курс «Хімія у побуті та на виробництві»

 

10-11 класи

Хімія у побуті та на виробництві
613,50 грн. за 80 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 600 грн. за 80 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

32. Курс «Основи HTML і CSS»

 

8-11 класи

Основи HTML і CSS
766,87 грн. за 170 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 750 грн. за 170 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

33. Курс «Хто живе в океані на дні»

 

2-4 класи

Хто живе в океані на дні
613,50 грн. за 110 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 600 грн. за 110 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом

 

34. Курс «Хендмейд»

 

5-7 класи

Хендмейд
766,87 грн. за 150 днів доступу при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача консультаційних послуг (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 750 грн. за 150 днів доступу при сплаті будь-яким іншим способом
Поставте запитання Ваше звернення буде опрацьовано протягом 24 годин
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.