Договір публічної оферти про надання освітніх послуг

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання освітніх послуг

 

м. Харків                                                                               

 

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам (далі - Замовник) і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) приватного ліцею «Онлайн-школа «Альтернатива» Харківської області, в особі директора Шпака Андрія Петровича (далі – Виконавець, Заклад освіти), про надання освітніх послуг на визначених Договором умовах згідно з обраним переліком послуг.

Договір вважають укладеним у порядку ст. 642 ЦКУ і він набуває законної сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 8.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Сторонами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Приєднанням до цього Договору вважаються конклюдентні дії – внесення оплати та/або отримання доступу до освітніх послуг, що надаються в онлайн режимі. У разі повної або часткової незгоди з умовами цього Договору, укладення його є неможливим.

 

1. Терміни, що використовуються у Договорі

1.1. Сторони дійшли згоди про вживання у цьому Договорі, нижченаведених термінів у наступному значенні:

1.1.1. Акцепт – повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

1.1.2. Замовник - фізична особа, що має повну фізичну дієздатність, яка самостійно буде отримувати послуги, або яка є батьком/матір’ю або законним представником дитини, яка здобуває освіту у Закладі освіти, за умови прийняття (акцептування) умов цього Договору.

1.1.3. Договір – правочин, укладений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг, умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

1.1.4. Оферта – пропозиція Виконавця, адресована фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

1.1.5. Батьки – батько та/чи матір, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, та інші законні представники дитини, яка здобуває освіту у Закладі освіти.

1.1.6. Учень (учні), Одержувач – фізична особа, яка зарахована до Закладу освіти та здобуває у ньому освіту за будь-якими видами та формами здобуття освіти.

1.1.7. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.1.8. Згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення Замовника, який надає дозвіл на обробку його персональних даних та даних Одержувача відповідно до мети обробки.

1.1.9. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.1.10. Сайт – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – https://online-shkola.com.ua/ включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

1.1.11. Аутентифікація – підтвердження Замовником особистого користування ним або Одержувачем особистим кабінетом, а також виконання контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Закладу освіти.

1.1.12. Документ про загальну середню освіту - документ про освіту - персональні дані про здобутий особою у Закладі освіти Виконавця рівень загальної середньої освіти, занесені до централізованого банку даних Міністерства освіти і науки України та Реєстру документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти та відтворені в пластиковій картці.

1.1.13. Освітні послуги - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання.

1.1.14. Педагогічні працівники - колектив Виконавця: директор, заступник директора Закладу освіти, вчителі, які беруть участь у провадженні освітньої діяльності.

1.1.15. Початкова, базова та повна загальна середня освіта – форма освіти, що регламентується законодавством про освіту та передбачає отримання Замовником або Одержувачем  документа про освіту.

1.1.16. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти – перелік правил, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті https://online-shkola.com.ua/, дотримання та виконання яких є обов’язковими для Замовника.

1.1.17. Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

 

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє протягом терміну навчання Одержувача (або безпосередньо Замовника) у Закладі освіти.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

2.3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.4. Ця Оферта є відкритим, чинним та загальнодоступним документом, розміщеним за посиланням https://online-shkola.com.ua/statics/watch.php?id=55 і є доступним для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.

2.5. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на сайті https://online-shkola.com.ua/ Виконавця. Якщо фізична особа не згодна з умовами Договору, то вона не може бути його Стороною та повинна утриматися від реєстрації на навчання.

2.6. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця та зобов’язаний періодично ознайомлюватись з інформацією стосовно навчання, оплати, тощо, яка може періодично оновлюватись.

2.7. Цей Договір не є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

2.8. Виконавець доводить до відома Замовника, що відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту», щодо прозорості та інформаційної відкритості Закладу освіти, Виконавець має ліцензію на провадження освітньої діяльності, яка видана на підставі розпорядження першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації від 08 вересня 2017 року № 434 «Про видачу ліцензії», доступ до якої забезпечений на сайті https://online-shkola.com.ua/ , перевірити ліцензію можливо на Офіційному сайти Харківської обласної державної адміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/)

 

3. Предмет договору

3.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу з навчання Одержувача за обраною Замовником формою навчання.

3.2. Виконавець надає освітні послуги згідно з навчальними програмами повної загальної середньої освіти, передбаченої змістом основних навчальних програм, з використанням дистанційних освітніх технологій на сайті https://online-shkola.com.ua/, безпосередньо за місцем проживання або тимчасового перебування Одержувача.

3.3. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати доступ Одержувачу до його особистого кабінету на сайті https://online-shkola.com.ua/ (далі – доступ до сайту https://online-shkola.com.ua/) та забезпечити йому технічну підтримку та обслуговування функціонування облікового запису Одержувача на вказаному сайті.

3.4. Послуги, що надаються в рамках цього Договору повинні відповідати стандартам у сфері освіти та вимогам законодавства України. Відносини, не врегульовані цим договором, регулюються Сторонами відповідно до законодавства України, що регулює подібні за змістом відносини.

 

4. Порядок надання послуг

4.1. Заклад освіти має академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію та забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису. Фахова освіта педагогічних працівників відповідає навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються. Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліни) визначена його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію. Кожен працівник Закладу освіти має особисту медичну книжку та проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди.

4.2. Заклад освіти для виконання державного стандарту освіти забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення освітнього процесу та відповідає державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Майно Закладу освіти перебуває у користуванні на правах оренди (майнового найму). Строк дії договору оренди майна (майнового найму) укладено на строк, що відповідає строку провадження освітньої діяльності за освітніми рівнями.

4.3. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за №703/23235, від 12 січня 2016 року № 8 року  «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314, від 24 квітня 2019 року № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» Закладом освіти затверджені Правила зарахування, відрахування та переведення учнів, які оприлюднені на сайті https://online-shkola.com.ua/ задля публічного ознайомлення з ними будь-яким учасником освітнього процесу.

4.4. Недотримання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти необхідних для зарахування Одержувача (ненадання документів, одностороння відмова від договору, тощо) є підставою для прийняття Виконавцем рішення про недопущення Одержувача до освітнього процесу, відмови у зарахуванні до Закладу освіти. Внесена Замовником плата в такому випадку не повертається.

4.5. Виконавець не приймає жодних зобов'язань та не надає жодних гарантій стосовно зарахування Одержувача до Закладу освіти за умови невиконання Замовником вимог Договору та Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти, навіть за умови повної оплати послуг.

4.6. Форми навчання, які пропонуються Виконавцем - дистанційна форма здобуття освіти, що являє собою індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій або екстернатна.

4.7. Для отримання та користування послугами передбаченими цим Договором, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та пройти процедуру Реєстрації на сайті https://online-shkola.com.ua/ для проходження навчання.

Після реєстрації автоматично завантажується сторінка оплати, де в подальшому Замовник має здійснити оплату вартості навчання.

4.8. Після внесення плати за навчання Замовник має виконати вимоги Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти, який передбачає подання заяви про зарахування та інші обов’язкові документи, перелік яких визначений Виконавцем та законодавством України.

4.9. Після закінчення навчального року або у разі відрахування учня до закінчення навчального року, протягом 30 днів з дати останнього дня навчання, Виконавець направляє Замовнику електронною поштою або будь-яким іншим способом узгодженим з Замовником, Акт приймання-передавання наданих освітніх послуг, який Замовник зобов’язаний підписати та повернути Виконавцю протягом 5 днів. 

У разі не повернення Акту у встановлений термін та за умови відсутності направленої Замовником претензії щодо якості, обсягу наданих послуг Виконавцем, послуги вважаються прийнятими в повному обсязі, а Акт узгодженим Сторонами без зауважень.

 

5. Обов’язки та права Виконавця

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. надати Одержувачу освітні послуги відповідно до цього Договору та надати Одержувачу доступ до необхідних для отримання освітньої послуги матеріалів на сайті https://online-shkola.com.ua/;

5.1.2. забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;

5.1.3. інформувати Замовника та Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги;

5.1.4. видати Одержувачу документ про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;

5.1.5. у разі дострокового припинення дії Договору повернути частину коштів, яка не була використана на надання освітньої послуги. Грошові кошти повертаються Замовнику згідно з діючим законодавством України (шляхом перерахування Виконавцем відповідної суми на поточний рахунок Замовника). Грошові кошти повертаються Замовнику після надання ним належним чином оформленої заяви протягом місяця з моменту подання заяви;

5.1.6. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів;

5.1.7. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Замовника та Одержувача;

5.1.8. видати наказ про зарахування Одержувача до Закладу освіти в разі повного виконання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. призупинити або припинити надання послуг, а також повністю обмежити Замовникові та Одержувачу доступ до особистого кабінету у випадках, якщо Замовник частково або повністю не виконує умови Договору; характер або зміст використання послуг Замовником порушує чинне законодавство України, має образливий характер, порушує права і законні інтереси інших осіб або суперечить Договору;

5.2.2. розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконує зобов’язання, передбачені зазначеним Договором і вимагати відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Замовником цього Договору.

5.2.3. змінювати порядок та форму надання послуг у разі зміни законодавства України;

5.2.4. змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення Замовнику. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника;

5.2.5. вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором, та зупиняти надання освітньої послуги у разі несвоєчасної сплати Замовником.

 

6. Обов’язки та права Замовника

6.1. Протягом усього періоду навчання відповідальність за життя та здоров’я Одержувача несе Замовник.

6.2. Витрати на організацію і забезпечення участі Одержувача у проміжних контролях (у разі необхідності) та інших передбачених законодавством підсумкових атестаціях покладаються на Замовника.

6.3. Забезпечення аутентифікації Одержувача під час проведення контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Закладу освіти дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, покладається на Замовника.

6.4. Замовник зобов’язаний:

6.4.1. своєчасно вносити плату за освітню послугу та за доступ до сайту https://online-shkola.com.ua/ в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором та додатковими угодами до цього Договору;

6.4.2. дотримуватися умов та вимог цього Договору упродовж його терміну дії та взаємодіяти із Виконавцем в усіх напрямках виховання й навчання Одержувача;

6.4.3. у ході отримання освітніх послуг Одержувачем контролювати виконання ним законних вимог Виконавця та педагогічних працівників Виконавця;

6.4.4. не розголошувати третім особам дані доступу до особистого кабінету Одержувача на сайті https://online-shkola.com.ua/ (логін та пароль) та контролювати не розголошення цих даних Одержувачем. Допускається передача даних доступу до особистого кабінету Одержувача тільки його батькам або особам, що їх замінюють.

6.5. Замовник має право вимагати від Виконавця:

6.5.1. надання освітньої послуги Одержувачу на рівні стандартів повної загальної середньої освіти, а також відповідно до обраної форми навчання;

6.5.2. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;

6.5.3. видачі Одержувачу документа про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня освіти;

6.5.4. інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

6.5.5. надання доступу до сайту https://online-shkola.com.ua/ та отримання технічної підтримки.

 

7. Обов’язки та права Одержувача

7.1. Одержувач зобов’язаний:

- оволодівати знаннями;

- дотримуватись правил та вимог щодо організації надання освітньої послуги;

- бути ввічливим у спілкуванні з педагогічними працівниками, з повагою ставитись до батьків;

- гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки;

- не передавати свої права третім особам;

- повністю використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати над поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків;

- виконувати домашні завдання і контрольні роботи по кожному навчальному предмету.

7.2. Одержувач має право:

- мати доступ до особистого кабінету та до сайту https://online-shkola.com.ua/ ;

- на захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе;

- на відкриту оцінку своїх знань, отримання об’єктивної оцінки з предметів;

- висловлювати педагогічним працівникам та Виконавцю свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.

7.3. Одержувач також має інші права та обов’язки передбачені цим Договором та нормативними актами України.

 

8. Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків

8.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання, про що Виконавець сповіщає на сайті https://online-shkola.com.ua/ не пізніше ніж за 14 днів до дати внесення відповідних змін.

8.2. У Закладі освіти передбачено знижки на вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання для Замовників та/або Одержувачів освітніх послуг наступних категорій:

8.2.1. Для учнів, які зараховані до Закладу освіти до 15.05.2022 включно:

8.2.1.1. Знижка становить 50% для таких категорій учнів: особи з інвалідністю і діти з інвалідністю; учні, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або переселилися з них; спортсмени зі званнями кандидат у майстри спорту або майстра спорту; діти з багатодітних сімей; діти військовослужбовців; призери всеукраїнського та міжнародного етапу предметних олімпіад та всеукраїнського етапу конкурсу-захисту робіт Малої академії наук України; діти з неповних сімей; діти-сироти.

8.2.1.2. Окремо при сплаті за місяці з вересня 2022 року знижка становить 99% для наступної категорії учнів -  діти військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Збройних Сил України та співробітників Міністерства внутрішніх справ України, які проходили службу в період після початку 2014 року, та діти, у яких загинув один з батьків/батьки в наслідок бойових дій на території України в період після початку 2014 року.

8.2.2. Для учнів, які зараховані до Закладу освіти після 16.05.2022 включно:

8.2.2.1. Знижка становить 20% - протягом першого навчального року отримання освітніх послуг у Закладі освіти з оплатою зі знижкою, знижка становить 30% - протягом другого навчального року отримання освітніх послуг у Закладі освіти з оплатою зі знижкою, знижка становить 40% - протягом третього навчального року отримання освітніх послуг у Закладі освіти з оплатою зі знижкою, знижка становить 50% - протягом четвертого навчального року отримання освітніх послуг у Закладі освіти з оплатою зі знижкою та у наступні навчальні роки для таких категорій учнів: особи з інвалідністю і діти з інвалідністю; спортсмени зі званнями кандидата у майстри спорту або майстра спорту; діти з багатодітних сімей; діти із неповних сімей; діти-сироти; діти військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України та співробітників Міністерства внутрішніх справ України, які проходили службу до початку 2014 року; призери всеукраїнського та міжнародного етапу предметних олімпіад та всеукраїнського етапу конкурсу-захисту робіт Малої академії наук України.

8.2.2.2. Знижка становить 50% для наступної категорії учнів - учні, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або які з них переселилися (знижка діє до кінця навчального року, протягом якого населений пункт знаходився під тимчасовою окупацією). Рішення про подовження дії такої знижки може бути окремо розглянуто Виконавцем.

8.2.2.3. Знижка становить 99% для наступної категорії учнів - діти військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Збройних Сил України та співробітників Міністерства внутрішніх справ України, які проходили службу в період після початку 2014 року, та діти, у яких загинув один з батьків/батьки в наслідок бойових дій на території України в період після початку 2014 року.

8.2.3. Якщо Одержувач належить одразу до декількох зазначених категорій, знижки не додаються, а застосовується найбільша зі знижок, що відповідають переліку зазначених категорій Одержувача. Знижки Одержувачам послуг надаються на підставі розгляду письмового звернення Замовника до Виконавця і надання документів, що підтверджують їхню належність до вказаних категорій. Внаслідок розгляду документів, які надаються Замовником для отримання знижки, Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні знижки.

8.2.4. Якщо усі необхідні документи для отримання знижки надано Замовником до першої оплати за навчання та Виконавцем прийнято рішення в наданні Одержувачу знижки на вартість освітньої послуги, то знижка застосовується до першої оплати за навчання та діє надалі відповідно до умов надання знижок. Якщо усі необхідні документи для отримання знижки надано Замовником тоді, коли до цього вже здійснювались оплати за навчання та Виконавцем прийнято рішення в наданні Одержувачу знижки на вартість освітньої послуги, то зазвичай знижка застосовується до наступної за цим оплати за навчання та діє надалі відповідно до умов надання знижок.

8.3. Вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання становить: 

8.3.1. При сплаті за місяці до травня 2021 року включно повна вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання становить: 1226,99 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 1200 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.2. У разі наявності знижки при сплаті за місяці до травня 2021 року включно вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання у відповідності до п. 8.2. Договору становить: 613,5 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 600 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.3. При сплаті за місяці з вересня 2021 року включно і до травня 2023 року включно повна вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання становить: 1431,49 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 1400 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.4. У разі наявності знижки при сплаті за місяці з вересня 2021 року включно і до травня 2023 року включно вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання у відповідності до п. 8.2. Договору становить:

8.3.4.1. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 20% - 1145,19 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 1120 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.4.2. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 30% - 1002,04 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 980 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.4.3. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 40% - 858,9 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 840 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.4.4. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 50% - 715,75 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 700 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.4.5. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 99% - 14,31 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 14 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.5. Окремо при сплаті за місяці з березня 2022 року включно і до травня 2022 року включно при умові, що сплата була виконана в період з 01.03.2022 включно і надалі, повна вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання становить: 715,75 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 700 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.6. У разі наявності знижки окремо при сплаті за місяці з березня 2022 року включно і до травня 2022 року включно при умові, що сплата була виконана в період з 01.03.2022 включно і надалі, вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання становить: 357,87 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 350 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.7. При сплаті за місяці з вересня 2023 року включно і до травня 2024 року включно повна вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання становить: 1635,99 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 1600 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.8. У разі наявності знижки при сплаті за місяці з вересня 2023 року включно і до травня 2024 року включно вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання у відповідності до п. 8.2. Договору становить:

8.3.8.1. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 20% - 1308,79 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 1280 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.8.2. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 30% - 1145,19 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 1120 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.8.3. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 40% - 981,6 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 960 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.8.4. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 50% - 818 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 800 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.8.5. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 99% - 16,36 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 16 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.9. При сплаті за місяці з вересня 2024 року включно і надалі повна вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання становить: 1840,49 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 1800 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.10. У разі наявності знижки при сплаті за місяці з вересня 2024 року включно і надалі вартість освітньої послуги за кожен місяць навчання у відповідності до п. 8.2. Договору становить:

8.3.10.1. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 20% - 1472,39 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 1440 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.10.2. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 30% - 1288,34 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 1260 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.10.3. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 40% - 1104,29 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 1080 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.10.4. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 50% - 920,25 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 900 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.3.10.5. Якщо Замовник/одержувач належить до категорії, якій Виконавець прийняв рішення надати знижку на навчання у розмірі 99% - 18,40 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/ або 18 гривень при сплаті будь-яким іншим способом.

8.4. Передплата за перший місяць навчання сплачується Замовником Виконавцю після реєстрації на сайті https://online-shkola.com.ua/, в тому числі до початку оформлення та подання документів для зарахування до Закладу освіти. Оплата здійснюється щомісячно незалежно від дати видання наказу про зарахування.

8.5. Замовник вносить плату безготівково у розмірі загальної вартості надання освітньої послуги, або частинами, але у розмірах не менше ніж вартість кожної з послуг за місяць.

8.6. Замовник оплачує освітні послуги в період навчальних місяців з вересня по травень, літні місяці не оплачуються. Переплата переноситься на наступний навчальний рік. У разі якщо у Замовника є оплачені освітні послуги за навчальний період у майбутньому (зокрема в наступних навчальних роках) та при цьому Виконавцем прийнято рішення про зміну вартості освітньої послуги, то Виконавець залишає за собою право виконати перерахунок частини обсягу навчального періоду, яка йде після зміни вартості освітньої послуги.

8.7. Якщо Договір укладається Сторонами до 15 числа місяця, то перший місяць, за який проводиться оплата – є поточний (окрім літніх місяців), а якщо з 16 числа та пізніше, то перший місяць, за який вноситься оплата – наступний. За Договором укладеним в період з 16 травня по 31 серпня перший місяць, за який проводиться оплата – є вересень. За всі наступні місяці навчання проводиться передоплата до 1 числа кожного місяця, за який виконується оплата.

8.8. При затриманні плати більше ніж на 1 день без поважних причин, Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні освітніх послуг Замовнику, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.

8.9. Оплата, внесена Замовником за освітні послуги, у разі одностороннього припинення Договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору Замовником, не повертається Виконавцем.

8.10. Оплата освітніх послуг Виконавцю, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки Виконавця у будь-якому відділенні банку або за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/.

8.11. Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ «ОНЛАЙН-ШКОЛА «АЛЬТЕРНАТИВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, офіс 816А.

Код ЄДРПОУ – 40681167,

р/р UA283348510000000026004107657,

Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

8.12. Оплата послуг є підтвердженням акцептування цього Договору і являється внесеною після надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, підтвердженням чого є надання Замовнику доступу до сайту https://online-shkola.com.ua/ та особистого кабінету.

8.13. Учні, які зараховані до приватного ліцею «Онлайн-школа «Альтернатива» Харківської області та є учасниками проєкту «ALT club», мають можливість отримувати окремі спеціальні знижки (далі – Спеціальні знижки) у розмірі 5% або 10% за умови списання з учасника проєкту «ALT club» накопичених ним електронних умовних одиниць проєкту «ALT club». Обсяг електронних умовних одиниць, що будуть списані для отримання однієї такої Спеціальної знижки, вказаний в описі умов отримання таких знижок на сайті https://online-shkola.com.ua/. Умови вступу до участі в проєкті «ALT club» описані на сторінці «Вступ до клубу» в особистому кабінеті учня, який зарахований до приватного ліцею «Онлайн-школа «Альтернатива» на сайті https://online-shkola.com.ua/. Електронні умовні одиниці проєкту «ALT club» різних типів можуть бути нараховані користувачу сайту в процесі виконання різноманітних дій на сайті https://online-shkola.com.ua/, орієнтовні правила цього процесу описані на сторінці «Про нагороди» в особистому кабінеті учасника проєкту «ALT club» на сайті https://online-shkola.com.ua/. Такі Спеціальні знижки мають можливість отримувати учні, які не належать до пільгових категорій (пільгові категорії перераховані у п. 8.2).

8.14. Такі Спеціальні знижки за їх наявності у учасника проєкту «ALT club» мають наступні особливості їх використання в процесі оплати за навчання:

- можуть бути використані тільки при сплаті за навчання за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/;

- можуть бути застосовані тільки при сплаті за навчання за один місяць;

- дана конкретна Спеціальна знижка може бути застосованою при сплаті за навчання один раз та після оплати вважається використаною;

- є мінімальний період між повторними використаннями таких Спеціальних знижок, який вказаний в описі умов отримання таких знижок на сайті https://online-shkola.com.ua/. Використати повторно одну й ту саму за розміром Спеціальну знижку повторно при сплаті за навчання через період, який менший, ніж вказаний в описі цієї знижки, неможна;

- такі Спеціальні знижки не додаються одна до одної, тобто не можуть бути використані одночасно при сплаті за навчання за один й той же самий місяць. За один раз може бути використана тільки одна така Спеціальна знижка: або у розмірі 5%, або у розмірі 10%;

- якщо учень отримав пільгову категорію в процесі навчання та Виконавцем прийняте рішення про надання знижки на навчання (пільгові категорії та правила надання знижок на оплату навчання описані у п. 8.2) та у учня на цей час є в наявності Спеціальні знижки у розмірі 5% або 10%, то вони не можуть бути застосовані з моменту отримання пільгової категорії.

8.15. При використанні Спеціальної знижки при сплаті за будь-який місяць з вересня 2024 року включно і надалі вартість освітньої послуги за один будь-який місяць навчання становить:

- якщо Замовник/одержувач використовує Спеціальну знижку у розмірі 5% - 1748,47 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/;

- якщо Замовник/одержувач використовує Спеціальну знижку у розмірі 10% - 1656,44 гривень при сплаті за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (https://online-shkola.com.ua/) з використанням сервісу електронних платежів https://platon.ua/.

 

9. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Договором.

9.2. За несвоєчасну оплату освітніх послуг Виконавець має право вимагати від Замовника сплату пені в розмірі 5% несплаченої суми за кожний день прострочення.

9.3. У разі невнесення плати за надання освітньої послуги за цим Договором більше, ніж двічі протягом його дії, сторони вирішують питання про стягнення суми заборгованості та продовження навчання Одержувача шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди у переговорах, питання про стягнення заборгованості вирішується в судовому порядку у відповідності до діючого законодавства України.

9.4. У разі дострокового розірвання Договору внаслідок порушення Виконавцем договірних зобов’язань або з ініціативи Замовника, у разі відрахування Одержувача освітньої послуги кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги та за надання доступу до сайту https://online-shkola.com.ua/, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання Договору.

9.5. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається, але він може бути підписаний як то передбачено п. 4.9 цього Договору.  

 

10. Право інтелектуальної власності

10.1. Контент та будь-які інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на сайті https://online-shkola.com.ua/ чи пов'язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об'єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об'єктами інтелектуальної власності Виконавця, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

10.2. Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, використані Виконавцем під час надання освітніх послуг, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

10.3. Надаючи право на використання Замовником та Одержувачем об'єктів права для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

10.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на сайті https://online-shkola.com.ua/, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Замовника та/або Одержувача, без права поширювати контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

 

11. Форс-мажор

11.1. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають повному або частковому виконанню своїх зобов’язань будь-якою зі сторін за цим Договором, а саме (але не виключно): пожежі; стихійних лих; війни; епідемій, пандемій та епізоотій; заборони або обмеження діяльності зі сторони державних органів; порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке сторони використовують для передачі даних, або інших подібних обставин, усунути дію яких не в силах сторін, терміни виконання сторонами їх зобов’язань за цим Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Сторона, для якої через обставини непереборної сили виникла неможливість виконання своїх зобов’язань за цим Договором, повинна не пізніше 3 календарних днів з дня виникнення обставин у письмовій формі сповістити іншу сторону про настання і припинення дії таких обставин.

11.2. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше одного місяця, то кожна зі сторін має право припинити цей Договір, і в цьому випадку жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків, завданих припиненням цього Договору.

11.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку з вищевказаних обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором.

11.4. Якщо форс-мажорні обставини і їх наслідки продовжують діяти більш 20-ти днів, або будуть діяти більше за цей термін, Сторони в можливо короткий термін проведуть переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання Договору і досягнення відповідної домовленості. У такому випадку Сторони приймають заходи щодо проведення взаєморозрахунків.

 

12. Розірвання договору

12.1. Строк дії Договору становить один навчальний рік з автоматичною пролонгацією на кожний наступний навчальний рік, крім випадків, коли Одержувач випускається із Закладу освіти.

12.2. Договір може бути розірваний:

12.2.1. за згодою сторін;

12.2.2. у разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору;

12.2.3. в односторонньому порядку у разі невиконання Замовником вимог Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти для зарахування Одержувача; у разі відрахування із Закладу освіти Одержувача згідно із законодавством України; у випадках, передбачених Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до Закладу освіти, в тому числі здійснення Одержувачем грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій; при наявності в Одержувача (за результатами річного оцінювання) початкового рівня досягнень хоча б з одного предмета; у разі систематичного пропуску занять без поважних причин;

12.2.4. в односторонньому порядку за рішенням суду або в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов Договору.

12.3. Договір вважається розірваним на 5 день з моменту оповіщення (листом надісланим поштовим відправленням або електронною поштою) Стороною про намір розірвати Договір з зазначенням об’єктивних причин.

 

13. Персональні дані

13.1. Акцептуючи цей Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також Одержувач, від імені якої він виступає як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє, що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також Одержувача.

13.2. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомки участі Одержувача та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені якої він діє та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі відвідування занять або атестацій, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі) без обмеження по термінам і території використання (з правом передачі третім особам).

 

14. Прикінцеві положення

14.1. Всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Жодна Сторона не має права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди другої Сторони.

14.3. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї із Сторін до іншої.

14.4. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку та шляхом переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням відповідної суперечки в суд за відповідною юрисдикцією та територіальністю.

14.5. Недійсність окремого/окремих положень цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

14.6. Договір розроблено Компанією IT-Юристів «STALIROV&CO‎». У разі виникнення питань щодо змісту Договору, внесення змін, доповнень, виправлення описок Замовник може звернутися до Розробника за електронною адресою info@stalirov.lawyer або задати прямі питання на сайті, перейшовши за посиланням  https://stalirov.lawyer/ru

 

Виконавець

ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ «ОНЛАЙН-ШКОЛА «АЛЬТЕРНАТИВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юридична адреса: м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 18, офіс 816А.

Код ЄДРПОУ – 40681167,

р/р UA283348510000000026004107657,

Банк: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Директор: А.П. Шпак

Поставте запитання Ваше звернення буде опрацьовано протягом 24 годин
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.